Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Regulamin

§1 Postanowienia wstępne
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu netkobieta.pl a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu netkobieta.pl

2. Portal netkobieta.pl jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz netkobieta.pl a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych ("Części Portalu") są zastrzeżone na rzecz Portalu lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Portalem są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

4. Użytkowanie Portalu netkobieta.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.
 

REGULAMIN

Należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Portalu netkobieta.pl, prawa i obowiązki Portalu netkobieta.pl, oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony Danych Osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Portalu netkobieta.pl z tytułu świadczenia usług.

 

PORTAL 

Należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem netkobieta.pl, którego jedynym właścicielem jest Portal netkobieta.pl

 

UŻYTKOWNIK

Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal netkobieta.pl

 

PROFIL

Należy przez to rozumieć miejsce na Portalu netkobieta.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu.

 

KONTO

Należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Portalu netkobieta.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają:

 • możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła
 • możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu
 • możliwość modyfikacji ustawień Konta
   

ADMINISTRATOR PORTALU

Należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Portal netkobieta.pl, odpowiedzialne za prowadzenie Portalu netkobieta.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.


§2 Zawartość Portalu
 

1. Portal będzie rozwijał funkcjonalność strony internetowej, co oznacza także utworzenie nowych działów oraz podserwisów.

2. Portal zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej. Celem jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji w zakresie tematyki dla kobiet oraz promowanie firm z tych branż, również poprzez ciekawe Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

3. Naczelną zasadą Portalu jest poszanowanie prywatności i poufności Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.


§3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszczanych na Portalu
 

1. Portal nie odpowiada za:

 • nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja na Portalu,
 • treść Wpisów zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników (w szczególności ich prywatne opinie, poglądy, stanowiska).

2. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażające. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników do tych opinii.


§4 Prawa Użytkownika
 

1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu może być każda osoba pełnoletnia, ale również osoba małoletnia (od 16 - stego roku życia) i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Portal jest miejscem dyskusji, wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń między Użytkownikami. 
Portal nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając system, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 
Użytkownik nie może żądać od Redakcji usunięcia lub zmiany Treści raz opublikowanych. 
4. Korzystanie z jakichkolwiek Treści i materiałów zawartych na Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Treści oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu Treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z Treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których Treści lub bazy danych - na podstawie współpracy z Portalem - są udostępniane na stronach Portalu.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi (prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje).

6. Użytkownik dla uatrakcyjnienia swoich wypowiedzi na Portalu lub bliższego przedstawienia Swojej osoby innym Użytkownikom może umieszczać Swoje zdjęcia, pod warunkiem, że faktycznie są to wyłącznie zdjęcia przedstawiające Jego osobę, w sposób umożliwiający Jego rozpoznanie. Jest to automatyczne wyrażenie zgody ze strony Użytkownika na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Jego własnego wizerunku.
Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym.
Administrator Portalu może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

 

§5 Obowiązki Użytkownika
 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z dostępnych na Portalu usług, informacji i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami do niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 • nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą, utrudnić lub wpłynąć na funkcjonowanie Portalu (np. podejmowanie prób odczytania haseł i Danych Osobowych innych Użytkowników, przesyłanie plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić jej funkcjonowanie, takich jak wirusy komputerowe itp.),
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu,
 • korzystania z usług Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
 • poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach Portalu Tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych, itp.), co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich,
 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
 • nie zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym itp.,
 • nie zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron, witryn lub portali internetowych (dotyczy to np. banerów i odnośników- linków)

2. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych na Portalu.

3. Użytkownik ma obowiązek informować Administratora Portalu o wszelkich zauważonych naruszeniach Regulaminu, zasad etykiety i dobrych obyczajów przez innych Użytkowników Portalu.

4. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania na Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 • oprogramowania objętego prawami innych osób,
 • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 • haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
 • wiadomości prywatnych (w formie reklamy) w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych Treści uznawanych jako spam.

Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

5. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

6. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

7. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

9. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad NETYKIETY, etykiety i dobrych obyczajów:

 • nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc
 • zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora.


§6 Odpowiedzialność
 

1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • formę i Treść informacji nie pochodzących od Redakcji Portalu a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu miejscach Portalu (np. Kontach Użytkowników),
 • formę i Treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na Portalu a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą Użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez Użytkownika (np. łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez Użytkownika, niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego Użytkownika, itp.),
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych Użytkowników, itp.,
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie Portalu związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną Portalu (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.),

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Portal wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Redakcji Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do Portalu.


§7 Prawa Administratora
 

1. Administrator Portalu może usunąć:

 • wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką Portalu,
 • wpisy zawierające treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

2. Administrator Portalu ma prawo wysyłać na skrzynkę pocztową e-mail Użytkownika informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Portalu, informacje porządkowe, informacje o prowadzonych akcjach specjalnych, konkursach, a także wiadomości zawierające specjalne oferty promocyjne skierowane przez reklamodawców Portalu do Użytkowników Portalu.

3. Administrator Portalu ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na Portalu w dowolny sposób przez okres 10 lat.

4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:

 • odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 • edycji, usunięcia, zmiany, wyglądu i Treści lub zmiany sposobu działania Portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale ( jeśli jest to możliwe ) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronie Portalu,
 • częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez Niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie lecz naruszającego ducha Regulaminu,
 • jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny takiej zmiany. Administrator Portalu zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.


§8 Prawa Autorskie
 

1. Netkobieta.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Administratora Portalu. Zabronione jest:

 • kopiowanie oraz przesyłanie zasobów Portalu,
 • udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechniania za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych itp.) materiałów publikowanych na łamach Portalu netkobieta.pl

Użytkownik publikujący na Portalu Treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Portalu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu) tych Treści.
 

§9 Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych
 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:  
 

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Netkobieta.pl oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług Netkobieta.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Netkobieta.pl polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Użytkownikom informacji o  produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.
 

b) wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych i oferty Netkobieta.pl, w sposób który Użytkownik sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Użytkownika zgoda.
 

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług  oraz innych podmiotów współpracujących z Netkobieta.pl – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika.
 

Profilowanie:
 

Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Użytkownika, w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Netkobieta.pl będzie dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Użytkownika. Do profilowania Netkobieta.pl będzie wykorzystywać dane Użytkownika takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Użytkownika dane Netkobieta.pl będzie zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Użytkownika prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu Netkobieta.pl będzie wysyłać do Użytkownika  materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Użytkownika.
 

Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

Netkobieta pl będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).


Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych


Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 

a. prawo do wycofania zgody,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że Netkobieta.pl przetwarza dane

Użytkownika w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 

c. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

d. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

e. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Netkobieta.pl  swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Netkobieta.pl przesłała dane Użytkownika do innego administratora.

Jednakże Netkobieta.pl prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.  

 

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się z Netkobieta.pl lub z inspektorem ochrony danych 
 

Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Użytkownik.
 

Prawo wycofania zgody

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email kontakt@netkobieta.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Grażyny 21/1, 20-602 Lublin, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.
 

Prawo wniesienia skargi do organu

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 Postanowienia Końcowe
 

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Portalu netkobieta.pl strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Portalu.

2. Dane i informacje udostępniane na Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych na Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

3. W szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do Portalu i błędów systemu komputerowego.

4. Portal jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

5. Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Portalu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.


 

KOSMETYKI NATURALNE***KOLAGEN NATURALNY w PROMOCYJNEJ CENIE***Użyj kodu rabatowego: (netkobieta57) ***